SvenskaEnglishDeutschFrançaisNederland

Stipendier

Ansökningsblankett

Klicka här för att ladda ner blanketten. Den är ett PDF-dokument som du kan öppna med din PDF-läsare och sedan fylla i och skriva ut med din skrivare.

OBS!
* Det är viktigt att du öppnar ansökningsformuläret/pdf-filen med Acrobat Reader® eller Adobe Acrobat®. Vi kan inte garantera att formuläret fungerar med annan pdf-läsare (t ex att öppna formuläret med iPad eller en läsplatta fungerar inte).

* Om du inte har Acrobat Reader® kan du ladda ner och installera programmet här.

* Se till att du har sparat uppgifterna i ett vanligt worddokument så att du kan föra över informationen på nytt om något går snett.

* Spara pdf-filen på lämpligt ställe i din egen dator - förslagsvis i ditt eget namn inkl år: Efternamn_Förnamn_2015.pdf.

* När ansökan är färdigfylld skriver du ut den och skickar utskriften med din underskrift brevledes till Carina Aris Minnesfond. Dessutom skickar du filen som bilaga via e-post till info@carina.se


Carinas eget stipendium

Carina 1918
Carina år 1918

Carina Ari sade ofta, att den viktigaste händelsen i hennes konstnärliga karriär var när hon tilldelades ett stipendium för att vidareutbilda sig hos sekulargeniet Michel Fokine.

På den tiden var det synnerligen ovanligt med ett dylikt stipendium - kanske var detta det första någon danskonstnär i Sverige hade fått. "Stipendiet blev mitt kapital i livet", sade hon. Det lade grunden för hennes senare framgångar som dansös och koreograf.

Michel Fokin
Carina Aris lärare, geniet Michel Fokine

Carina Ari glömde aldrig den välsignelse stipendiet inneburit. När hon senare i livet fann sig vara innehavare av en ansenlig förmögenhet ville hon göra en bestående insats för danskonsten i Sverige.

Carina bestämde sig för att ge kommande tiders ungdomar samma möjlighet som hon själv hade fått.

Stipendiepraxis


Tack vare Carina Aris omsorg om framtidens unga dansare har sedan 1973 över 2 000 stipendier kunnat utdelas för, som det heter i stiftelseurkunden, "främjande av ungdoms undervisning och utbildning till danskonstnärer" samt närmare 400 stipendier till forskningsändamål.

Unga dansare

Sökande bör vara minst 16 år, svensk medborgare, vara färdigutbildad yrkesdansare eller bör ha kommit långt i sin dansutbildning / befinna sig i slutet av utbildningen (i Sverige eller utomlands).

Stipendier utgår ej till de tidiga åren av grundutbildningen.

Svenska dansare som arbetar i ensembler i utlandet kan också söka. Utländska medborgare kan komma ifråga, om de har arbetat i Sverige med dans i minst ett år, eller om de är anställda i en svensk dansensemble "och kan förväntas så förbli".

Som övre åldersgräns räknas 30 år för dansare. Se aktuell information.

Ansökan görs på hösten på särskild blankett som laddas ner från hemsidan.

Aktuell information (dansare, koreografer, pedagoger)

Forskare

Någon åldersgräns gäller inte för forskare.

Minnesfonden prioriterar ansökningar som syftar till spridning av forskningsresultat.

Ansökan görs på särskild blankett som laddas ner från hemsidan.

Aktuell information (forskare)

Övriga ansökanden

Någon åldersgräns gäller inte för koreografer eller pedagoger. För ansökanden under 30 år gäller samma ansökningstid och används samma blankett som för unga dansare. Koreografer och pedagoger över 30 år ansöker brevledes och behandlas kontinuerligt under hela året. Till brevledes ansökan bifogas en CV och ett personbevis. För koreografer även en videolänk till skapat koreografiskt verk.

Hedersbostaden

Det går även att ansöka om några veckors boende i Carina Aris Hedersbostad, för studier/forskning i Paris. För unga dansare ska ansökan göras under hösten och för forskare på våren, båda på respektive särskild blankett (laddas ner från hemsidan).

Övriga ansökningar görs brevledes och ska innehålla information om den sökande, uppgifter som visar vistelsens syfte, önskad tidpunkt för besöket, om ansökan om boende gäller ensam eller med sällskap och i så fall med vem och var den sökande kan nås för besked. Ansökningar behandlas kontinuerligt under hela året.

Carina Aris Hedersbostad fördelas i första hand till yrkesverksamma konstnärer inom dansområdet - dansare, koreografer etc. Vartefter behandlas även ansökningar från andra konstnärer och personer som kan ha skäl att vistas i Paris och i mån av plats och angelägenhetsgrad, kan även dessa ibland beredas plats i bostaden.

Stipendieutdelning